Logo

Landelijk Gebruikersonderzoek

Opgave

In diverse gemeenten en organisaties wordt momenteel kwalitatief onderzoek uitgevoerd met gestructureerde gesloten vragenlijsten, zowel onder aanbieders als gebruikers van deelmobiliteit. Deze benadering leidt tot overvraging van zowel aanbieders als gebruikers. Natuurlijk!Deelmobiliteit heeft in 2023 advies ingewonnen over het standaardiseren van gebruikersonderzoek. Dit heeft geresulteerd in een advies inclusief een vragenlijst, opgesteld door I&O Research.

Doelen

Door gedurende vijf jaar, jaarlijks een gestandaardiseerd gebruikersonderzoek uit te voeren creëren we een jaarlijks meetmoment waarop de ontwikkeling van deelmobiliteit inzichtelijk wordt. Daarnaast verminderen hiermee het totale aantal bevragingen via verschillende kanalen.

(Beoogde) Resultaten

  • Ontwikkeling van een tool voor het verzamelen en analyseren van resultaten van meerdere onderzoeken.
  • Jaarlijkse uitvoering van gestandaardiseerd gebruikersonderzoek, inclusief analyse van de resultaten.
  • Deelbaar maken van ruwe data, rekening houdend met privacy en bedrijfsgevoeligheid.
  • Vorming en aansturing van een projectgroep bestaande uit gemeenten en marktpartijen.
  • Periodieke validatie van de vragenlijsten, om de relevantie en effectiviteit ervan te waarborgen

Planning

Het project heeft een looptijd van vijf jaar. Het eerste gebruikersonderzoek wordt in 2024 uitgevoerd.

Betrokken partners

Gemeenten

  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente Almere
  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Rotterdam

Provincies

Provincie Brabant

Opgeleverde producten

Binnen dit project zijn de volgende producten opgeleverd:
Rapport Standaardisatie onderzoek deelmobiliteit.

Verwante Artikelen

Deelmobiliteitsprojecten in gebiedsontwikkeling onder de loep

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit hebben de bureaus APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos data en lessen verzameld uit 35 diverse projecten. Vervolgens spraken ze met 12 gemeenten over 15 projecten om inzicht te krijgen in hun keuzes betreffende rol, governance, mobiliteit en communicatie. Uit de praktijk blijkt een spanningsveld tussen afspraken, risico’s, verantwoordelijkheden en onzekerheden. In dit artikel een eerste samenvatting van de resultaten.

Monitoring & Evaluatie

Het project Monitoring & Evaluatie richt zich op het systematisch volgen en beoordelen van de voortgang en effectiviteit van deelmobiliteit en de doelen van het programma. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe deelmobiliteit concreet bijdraagt aan maatschappelijke thema’s als leefbaarheid, bereikbaarheid, ruimtegebruik en klimaat.

Standaardisatie data-uitwisseling deelmobiliteit

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik of de naleving van vergunningsvoorwaarden te toetsen. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteitsdata moet dan ook proportioneel en veilig zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving (AVG). Hiertoe hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze opgeleverd die voldoet aan deze eisen: City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. We werken op basis van deze werkwijze toe naar een Nederlands Profiel Datadelen voor deelauto’s en deeltweewielers.

Inventariseren buurt- en bewonersinitiatieven deelvervoer

Op allerlei plekken in Nederland komen bewonersinitiatieven om mobiliteit te delen in verschillende gedaantes van de grond. P2P autodelen via een platform, buren of vrienden die onderling afspraken maken om een auto te delen en of buurten en coöperaties die met elkaar besluiten auto’s te gaan delen. Deze bottom-up initiatieven vormen een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie, maar worden nog niet altijd optimaal ondersteund door overheden. Er is behoefte aan een beter begrip van deze initiatieven en hoe ze kunnen gedijen in verschillende gemeenten en regio’s. Ook ontbreekt het aan inzicht in de potentie en impact van deze initiatieven. Het is van belang om zowel de verschillende soorten bewonersinitiatieven te begrijpen als de rol van overheden in het faciliteren ervan.

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, regio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en -tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit. “Onze gezamenlijke ambitie is dat we in vijf jaar de basis leggen om in stad en land van deelmobiliteit een volwaardig en volgroeid onderdeel van het mobiliteitssysteem te maken”, zegt Programmadirecteur Maarten van Biezen.

Reacties

Ga naar de inhoud