Logo

Modelbepalingen voor Deelmobiliteit

Opgave

Met de opkomst van deelmobiliteit staan overheden voor de uitdaging om snel en effectief wet- en regelgeving te ontwikkelen faciliteert en reguleert. Veel gemeenten hebben op dit moment geen specifieke regelgeving voor deelmobiliteit, wat leidt tot een lappendeken aan regels en processen tussen verschillende gemeenten. Dit gebrek aan uniformiteit kan de opschaling van deelvervoer belemmeren en de gebruikerservaring negatief beïnvloeden.

Doelen

  • Met duidelijke en gestandaardiseerde regels deelvervoer beter faciliteren.
  • Aanbieders en gebruikers van deelmobiliteit goed bedienen.
  • Gemeentelijk beleid voor deelvervoer adequaat vormgeven. 

(Beoogde) Resultaten

  • De ontwikkeling van gestandaardiseerde Modelbepalingen voor het reguleren van deelmobiliteit binnen lokale wetgeving.
  • Versnelling van het proces voor het opstellen van regels voor deelmobiliteit door lokale overheden.
  • Verbetering van de gebruikerservaring van deelmobiliteit door uniforme regelgeving tussen verschillende gemeenten.
  • Periodieke herziening van de Modelbepalingen op basis van feedback en ervaringen van gemeenten.

Planning

Het project wordt uitgevoerd over een periode van vijf jaar, waarbij de Modelbepalingen periodiek worden geüpdatet. De eerste versie van de Modelpalingen is in januari 2024 gepubliceerd.

Betrokken partners

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders, waaronder:

  • Acht gemeenten en vervoerregio’s die samenwerken binnen Natuurlijk! Deelmobiliteit.
  • Twaalf aanbieders van deelmobiliteit die expertise bieden en input leveren voor de ontwikkeling van de Modelbepalingen.
  • Juristen die verantwoordelijk zijn voor het omzetten van de uitkomsten van workshops en documentatie in gestandaardiseerde Modelbepalingen.

Opgeleverde producten

Binnen dit project zijn de volgende producten opgeleverd:
Modelbepalingen voor Deelmobiliteit (versie januari ‘24).

Verwante Artikelen

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert vandaag Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten beschikken hiermee over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

Standaardisatie data-uitwisseling deelmobiliteit

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik of de naleving van vergunningsvoorwaarden te toetsen. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteitsdata moet dan ook proportioneel en veilig zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving (AVG). Hiertoe hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze opgeleverd die voldoet aan deze eisen: City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. We werken op basis van deze werkwijze toe naar een Nederlands Profiel Datadelen voor deelauto’s en deeltweewielers.

Deelmobiliteitsprojecten in gebiedsontwikkeling onder de loep

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit hebben de bureaus APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos data en lessen verzameld uit 35 diverse projecten. Vervolgens spraken ze met 12 gemeenten over 15 projecten om inzicht te krijgen in hun keuzes betreffende rol, governance, mobiliteit en communicatie. Uit de praktijk blijkt een spanningsveld tussen afspraken, risico’s, verantwoordelijkheden en onzekerheden. In dit artikel een eerste samenvatting van de resultaten.

Landelijk Gebruikersonderzoek

In diverse gemeenten en organisaties wordt momenteel kwalitatief onderzoek uitgevoerd met gestructureerde gesloten vragenlijsten, zowel onder aanbieders als gebruikers van deelmobiliteit. Deze benadering leidt tot overvraging van zowel aanbieders als gebruikers. Natuurlijk!Deelmobiliteit heeft in 2023 advies ingewonnen over het standaardiseren van gebruikersonderzoek. Dit heeft geresulteerd in een advies inclusief een vragenlijst, opgesteld door I&O Research.

Ga naar de inhoud