Logo
Foto van deelauto app in hand van persoon

Standaardisatie data-uitwisseling deelmobiliteit

Opgave

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik of de naleving van vergunningsvoorwaarden te toetsen. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteitsdata moet dan ook proportioneel en veilig zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving (AVG).

Hiertoe hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze opgeleverd die voldoet aan deze eisen: City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar (www.cds-m.nl) en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. We werken op basis van deze werkwijze toe naar een Nederlands Profiel Datadelen voor deelauto’s en deeltweewielers.

Doelen

  • Het versnellen van standaardisatie van data-uitwisseling tussen deelmobiliteit-aanbieders en (lokale) overheden.

(Beoogde) Resultaten

  • Een helder en gedetailleerd ‘Nederlands Profiel Data-uitwisseling Deelmobiliteit’ dat stapsgewijs aan decentrale overheden voorschrijft hoe ze de data-uitwisseling moeten implementeren en welke juridische afspraken tussen partijen daarbij nodig zijn.
  • Verhoogde bekendheid en acceptatie van dit dataprofiel bij overheden en marktpartijen, wat leidt tot bredere implementatie en naleving.
  • Georganiseerd en duurzaam beheer van het profiel binnen het Landelijk Governance op MaaS-standaarden, gefaciliteerd door het NTM. Dit zorgt voor continue verbetering en aanpassing aan nieuwe wensen en ontwikkelingen.

Planning

Al vanaf 2020 wordt door de G5 en het Ministerie van IenW, onder leiding van de gemeente Amsterdam, hard gewerkt aan veilige data-uitwisseling tussen aanbieders en overheden. In de komende 3 jaar wordt gewerkt aan de versnelling van deze standaardisatie en harmonisatie in data-uitwisseling.  

Betrokken partners

  • Gemeenten en lokale overheden in Nederland.
  • Aanbieders van deelmobiliteit, waaronder in de G5 steden.
  • Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) en het Landelijk Governance MaaS standaarden.
  • Externe adviseurs en experts op het gebied van data-uitwisseling en mobiliteit.

Opgeleverde producten

Binnen dit project zijn de volgende producten opgeleverd:

Verwante Artikelen

Data en deelmobiliteit: inzicht in de laatste Europese ontwikkelingen

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteit moet dan ook veilig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Hiervoor hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan deze eisen: ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????? (????????????-????). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar (www.cds-m.nl) en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. De betrokken gemeenten brengen in samenwerking met Natuurlijk!Deelmobiliteit ook een serie magazines uit waarmee zij inzicht bieden in de werkwijze van CDS-M. En zij maken duidelijk wat de waarde is van data-uitwisseling voor mobiliteitsbeleid.

Onderzoek Autovervangingsratio Deelauto

Veel steden zetten in op een autoluwe stad en gebiedsontwikkeling met meer nadruk op lopen, fietsen, openbaar vervoer én deelmobiliteit, en minder op het gebruik en bezit van de privéauto. Privéauto’s nemen veel publieke ruimte in beslag. Ruimte die ook anders kan worden gebruikt. Aanvullend op flankerend beleid en factoren zoals de nabijheid van openbaar vervoer, kan de inzet van deelmobiliteit daarbij helpen. Maar hoe groot is die vraag eigenlijk? Hoeveel deelauto’s (met vaste parkeerzone) zijn er nodig om aan die vraag te voldoen? In dit project beogen we deze vragen te beantwoorden. Deze inzichten helpen beleidsmakers om beter onderbouwd, gebiedsgericht deelmobiliteit te kunnen inzetten.

Inventariseren buurt- en bewonersinitiatieven deelvervoer

Op allerlei plekken in Nederland komen bewonersinitiatieven om mobiliteit te delen in verschillende gedaantes van de grond. P2P autodelen via een platform, buren of vrienden die onderling afspraken maken om een auto te delen en of buurten en coöperaties die met elkaar besluiten auto’s te gaan delen. Deze bottom-up initiatieven vormen een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie, maar worden nog niet altijd optimaal ondersteund door overheden. Er is behoefte aan een beter begrip van deze initiatieven en hoe ze kunnen gedijen in verschillende gemeenten en regio’s. Ook ontbreekt het aan inzicht in de potentie en impact van deze initiatieven. Het is van belang om zowel de verschillende soorten bewonersinitiatieven te begrijpen als de rol van overheden in het faciliteren ervan.

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert vandaag Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten beschikken hiermee over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

Ga naar de inhoud