Logo
foto van vrouw op bakfiets in woonwijk

Onderzoek instrumenten marktordening

Opgave

Veel gemeentes staan voor juridische uitdagingen bij het toepassen van wet- en regelgeving rond de regulering en stimulering van deelmobiliteit. Beslissingen uit het verleden kunnen belemmeringen vormen voor effectieve overheidsinterventies. Dit project heeft als doel inzicht te bieden in de beschikbare instrumenten en hun mogelijkheden in het bevorderen en reguleren van deelmobiliteit. Het begint met het identificeren van probleemcasussen waar overheden mee worstelen en het vaststellen van de behoeften van zowel gebruikers als marktpartijen.

Doelen

 • Het creëren van een concreet overzicht van uitgewerkte instrumenten die kunnen worden ingezet voor de regulering en stimulering van deelmobiliteit.

(Beoogde) Resultaten

 • Een gedetailleerd overzicht van probleemcasussen en behoeften m.b.t. de regulering en stimulering van deelmobiliteit.
 • Een inventarisatie van alle mogelijke instrumenten die door overheden kunnen worden ingezet.
 • Een menukaart, stroomdiagram of prioriteitenlijst van het mogelijke instrumentarium, inclusief specifieke kaders, instructies en voorbehouden per instrument.
 • periodieke updates van het overzicht, gebaseerd op praktijktoepassingen, nieuwe informatie en innovaties.

Planning

Het project start in Q1 2024 en heeft een geschatte duur van ongeveer 6 maanden.

Betrokken partners

Gemeenten

 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Eindhoven

Regio’s

 • Metropoolregio Den Haag
 • Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Provincie

 • Limburg

Opgeleverde producten

Binnen dit project zijn geen nog geen producten opgeleverd.
Zodra producten gereed zijn, zijn ze beschikbaar onder Producten.

Verwante Artikelen

Data en deelmobiliteit: inzicht in de laatste Europese ontwikkelingen

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteit moet dan ook veilig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Hiervoor hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan deze eisen: ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????? (????????????-????). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar (www.cds-m.nl) en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. De betrokken gemeenten brengen in samenwerking met Natuurlijk!Deelmobiliteit ook een serie magazines uit waarmee zij inzicht bieden in de werkwijze van CDS-M. En zij maken duidelijk wat de waarde is van data-uitwisseling voor mobiliteitsbeleid.

Inventariseren buurt- en bewonersinitiatieven deelvervoer

Op allerlei plekken in Nederland komen bewonersinitiatieven om mobiliteit te delen in verschillende gedaantes van de grond. P2P autodelen via een platform, buren of vrienden die onderling afspraken maken om een auto te delen en of buurten en coöperaties die met elkaar besluiten auto’s te gaan delen. Deze bottom-up initiatieven vormen een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie, maar worden nog niet altijd optimaal ondersteund door overheden. Er is behoefte aan een beter begrip van deze initiatieven en hoe ze kunnen gedijen in verschillende gemeenten en regio’s. Ook ontbreekt het aan inzicht in de potentie en impact van deze initiatieven. Het is van belang om zowel de verschillende soorten bewonersinitiatieven te begrijpen als de rol van overheden in het faciliteren ervan.

Landelijk Gebruikersonderzoek

In diverse gemeenten en organisaties wordt momenteel kwalitatief onderzoek uitgevoerd met gestructureerde gesloten vragenlijsten, zowel onder aanbieders als gebruikers van deelmobiliteit. Deze benadering leidt tot overvraging van zowel aanbieders als gebruikers. Natuurlijk!Deelmobiliteit heeft in 2023 advies ingewonnen over het standaardiseren van gebruikersonderzoek. Dit heeft geresulteerd in een advies inclusief een vragenlijst, opgesteld door I&O Research.

Modelbepalingen voor Deelmobiliteit

Met de opkomst van deelmobiliteit staan overheden voor de uitdaging om snel en effectief wet- en regelgeving te ontwikkelen faciliteert en reguleert. Veel gemeenten hebben op dit moment geen specifieke regelgeving voor deelmobiliteit, wat leidt tot een lappendeken aan regels en processen tussen verschillende gemeenten. Dit gebrek aan uniformiteit kan de opschaling van deelvervoer belemmeren en de gebruikerservaring negatief beïnvloeden.

Deelmobiliteitsprojecten in gebiedsontwikkeling onder de loep

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit hebben de bureaus APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos data en lessen verzameld uit 35 diverse projecten. Vervolgens spraken ze met 12 gemeenten over 15 projecten om inzicht te krijgen in hun keuzes betreffende rol, governance, mobiliteit en communicatie. Uit de praktijk blijkt een spanningsveld tussen afspraken, risico’s, verantwoordelijkheden en onzekerheden. In dit artikel een eerste samenvatting van de resultaten.

Ga naar de inhoud